ข่าวประกวดราคาจังหวัดพิษณุโลก


ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงไนท์บาร์ซ่าและศูนย์อาหารริมแม่น้ำน่านระยะที่ 3 ต่อจากโครงการเดิมฯ

ชื่อหน่วยงาน
เทศบาลนครพิษณุโลก
รายละเอียดโครงการประกวดราคา
ตามที่เทศบาลนครพิษณุโลก ได้ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงไนท์บาร์ซ่าฯ ระยะที่ 3 ต่อจากโครงการเดิม เฉพาะงานโครงสร้างเขื่อน ตามเอกสารประกวดราคาจ้างเลขที่ 5 / 2547 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2547 นั้น
เทศบาลนครพิษณุโลก ขอประกาศเพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบแปลนและรายละเอียดประมาณการค่าก่อสร้างและประมาณการราคากลาง ผลงาน เนื่องจากเป็นสาระสำคัญในการเสนอราคาของผู้เสนอราคาต่อเทศบาลนครพิษณุโลก มีรายละเอียดดังนี้
1. แก้ไขแบบแปลนแผ่นที่ 8/23 โดยแก้ไขคำว่า "เขื่อน ค.ส.ล. แบที่ 2 เป็นเขื่อน ค.ส.ล. แบที่ 1 และรายละเอียดประมาณราคา RAMP33
2. แบบแปลนแผ่นที่ 12/23 โดยแก้ไขเสาเข็ม T-0.40x0.40x12.00 เป็นเสาเข็ม T-0.40x0.50x16.00 เมตร
3. เปลี่ยนแปลงราคากลางในการก่อสร้าง เป็นเงิน 16,529,000.- บาท และ งบประมาณค่าก่อสร้าง เป็นเงิน 16,380,276.- บาท)
4. ตามประกาศข้อ 2.5 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้าง และมีผลงานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. หรือฝาย ค.ส.ล. ชนิดใช้เข็มตอก (มีวงเงินไม่น้อยกว่า 6,611,600.- บาท)
5. ขยายเวลาขายแบตั้งแต่ วันที่ 24 สิงหาคม 2547 ถึงวันที่ 10 กันยายน 2547 ในวันแวลาราชการ และกำหนดดูสถานที่ก่อสร้างพร้อมรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม(ถ้ามี) ในวันที่ 13 กันยายน 2547 และกำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 22 กันยายน 2547 เวลา 09.00 น. ถึง 10.00 น. และกำหนดเปิดซองประกวดราคาในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป สถานที่คงเดิม
6. ส่วนเงื่อนไขอื่น ๆ ให้คงไว้เหมือนทุกประการ

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

กลุ่มงานข้อมูลฯ (.*) [ วันพฤหัสบดี ที่ 2 กันยายน 2547 เวลา 17:53 น. ][ ปิดหน้าต่างนี้ ].:: Webboard application by Tawit