แผนผังเว็บไซต์
ส่วนบน

           ข่าวประกวดราคา

           นโยบายเร่งด่วน

           ทำเนียบส่วนราชการ

           สำรวจความคิดเห็น

           กระดานสนทนา

           ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ส่วนซ้าย


          ดาวน์โหลด CuteFTP
          คู่มือการติดตั้ง CuteFTP
          มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา

          กลับหน้าหลัก

          English

          ข้อมูลหลัก
          ผังเว็บไซต์
          วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์จังหวัด
          วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด          
          โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
          ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขจังหวัด
          คำรับรองปฏิบัติราชการ
          ผู้บริหารจังหวัดในปัจจุบัน
          ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัด
          รายงานประชุมประจำเดือน
          ข้อมูลจังหวัด
                  - ที่ตั้งและอาณาเขตของ จ.พิษณุโลก
                  - ตราประจำจังหวัด
                  - คำขวัญจังหวัด
                  - ประวัติศาสตร์ของ จ.พิษณุโลก
                  - เพลงประจำจังหวัด
                  - ธงประจำจังหวัด
                  - ดอกไม้และต้นไม้ประจำจังหวัด
                  - สัตว์ประจำจังหวัด
                  - ภูมิประเทศของจังหวัด
                  - ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัด
                  - ข้อมูลทั่วไปของจังหวัด

          ทำเนียบส่วนราชการ
          ข้อมูลท่องเที่ยว
          เทศกาลประเพณี
          ศูนย์ข้อมูลจังหวัด : ppoc
          คำรับรองการปฏิบัติราชการฯ
          รายงานผลการปฏิบัติราชการฯ
          บรรยายสรุปจังหวัด
          Web site ในจังหวัด
          สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
          
          ข้อมูลทั่วไป
          ภูมิประเทศและภูมิอากาศ
          การปกครอง
          ข้อมูลประชากร
          ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งน้ำ
          สภาพทางเศรษฐกิจ
          การคมนาคมขนส่ง
          การสาธารณูปโภค
          การศึกษา
          การสาธารณสุข
          ปศุสัตว์
          ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด

          :: รายงานอากาศ
          :: ราคาน้ำมัน
          :: ราคาทอง
          :: ข้อมูลการลงทุน
          :: ตลาดหุ้นไทย
          :: อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
          :: รวม link ภาครัฐ
          :: รวม link อื่นๆ

          มุม Download
          >> บทบรรยายจังหวัด CEO
          >> ความเป็นมาจังหวัด CEO
          >> Font Thai
          >> กลุ่มพิษณุโลก 3
          >> บรรยายสรุปยุทธศาสตร
          >> ตราสัญลัษณ์งานเฉลิมฯ
          >> ปรับฐานข้อมูล
          >> คำของบประมาณปี 49
          >> แบบฟอร์มต่างๆ (ราชการ)

          มุมบันเทิง
          หนังสือพิมพ์ >>
          ไทยรัฐ
          เดลินิวส
          มติชน
          ข่าวสด
          คมชัดลึก
          ไทยโพสต์
          แนวหน้า
          สยามรัฐ
          ผู้จัดการ
          ประชาชาติธุรกิจ
          Bakgkok Post
          The Nation

          โทรทัศน์ >>
          ช่อง 3
          ช่อง 5
          ช่อง 7
          ช่อง 9
          ช่อง 11
          ITV
          UBC

ส่วนกลาง

          งานฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ป
          คำขวัญประจำจังหวัดพิษณุโลก
          >> ข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัด ในช่วง
          >> เทศกาลปีใหม่/สงกรานต
          >> รายงานสถานะข้อมูล 33 ตัวชี้วัด
          >> "กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
          >> ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด"
          เครือข่ายและฐานข้อมูลจังหวัดพิษณุโลก
          ศูนย์ดำรงธรรม

          ข้อมูลอำเภอ
          -   อำเภอเมืองพิษณุโลก
          -   อำเภอนครไทย
          -   อำเภอชาติตระการ
          -   อำเภอบางระกำ
          -   อำเภอบางกระทุ่ม
          -   อำเภอพรหมพิราม
          -   อำเภอวัดโบสถ์
          -   อำเภอวังทอง
          -   อำเภอเนินมะปราง

          ประกาศจังหวัดพิษณุโลก
    >> ผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างโครงการพัฒนา
    >> ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จังหวัดพิษณุโลก     >>
    >> สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติสอบราคาจ้าง
    >> โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
    >> จังหวัดพิษณุโลก
    >> สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด
    >> สถานที่ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
    >> สอบราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบ
    >> สารสนเทศภูมิศาสตร์จังหวัดพิษณุโลก    >>

    >> เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบ
    >> สารสนเทศภูมิศาสตร์จังหวัดพิษณุโลก
    >> ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุง
    >> ซ่อมแซมศาลากลางจังหวัดด้วยวิชาการ
    >>
ทางอิเล็กทรอนิกส(ครั้งที่ 2)
    >> ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุง
    >> ซ่อมแซมศาลากลางจังหวัดด้วยวิชาการ
    >>
ทางอิเล็กทรอนิกสฉบับใหม
    >> ยกเลิกการประกวดราคาปรับปรุงซ่อมแซม
    >> ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกด้วยระบบ
    >> อิเล็กทรอนิกส
ฉบับเดิม
    >> ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุง
    >> ซ่อมแซมศาลากลางจังหวัดด้วยวิชาการ
    >>
ทางอิเล็กทรอนิกส์
    >> ผลผู้ชนะการประมูลจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
    >> อาคารศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกด้วยวิธี
    >> การทางอิเล็กทรอนิกส์


ส่วนขวา


          :: ราชการใสสะอาด
          :: การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
          :: สำหรับเจ้าหน้าที่
          :: รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
          :: โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการร่าง
          :: รัฐธรรมนูญและการปฏิบัติการเมือง (สรรป.)
          :: รัฐบาลไทย Royal Thai Government
          :: ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
          :: ระบบสอบถามข้อมูลส่วนราชการไทย
          :: แหล่งข้อมูลอินเตอร์เน็ตตำบล/สินค้า
          :: OTOP
          :: Thai CERT
          :: หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
          :: MAHADTHAI.COM
          :: คนไทยดอทคอม
          :: E-Reversn(ยื่นภ.ง.ด.90,91/24ชั่วโมง)
          :: อิสลามความจริงที่ต้องเปิดเผย
          :: ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดพิษณุโลก


       เว็บไซต์จังหวัด

          เว็บไซต์กระทรวงต่างๆ


          :: แนะนำเว็บไซต์ใหม่
          :: กอ.รมน.จ.พล.
          :: Service Links ศูนย์บริการประชาชน
          :: จ.พิษณุโลก
          :: รายการวิทยุ "บ้านเมืองน่าอยู่"
          :: สนง.หลักประกันสุขภาพแห่งประเทศไทย
          :: สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก)

          :: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::
    >> ผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างโครงการพัฒนา
    >> ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จังหวัดพิษณุโลก     >>
    >> สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติสอบราคาจ้าง
    >> โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
    >> จังหวัดพิษณุโลก  
   >>
    >>
    >> สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด
    >> สถานที่ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
    >> สอบราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบ
    >> สารสนเทศภูมิศาสตร์จังหวัดพิษณุโลก

    >> ผลผู้ชนะการประมูลจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
    >> อาคารศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกด้วยวิธี
    >> การทางอิเล็กทรอนิกส์

    >> ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุง
    >> ซ่อมแซมศาลากลางจังหวัดด้วยวิชาการ
    >>
ทางอิเล็กทรอนิกส(ครั้งที่ 2)
    >> ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุง
    >> ซ่อมแซมศาลากลางจังหวัดด้วยวิธีการ
    >>
ทางอิเล็กทรอนิกสฉบับใหม
    >> ยกเลิกการประกวดราคาปรับปรุงซ่อมแซม
    >> ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกด้วยระบบ
    >> อิเล็กทรอนิกส
ฉบับเดิม
    >> ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุง
    >> ซ่อมแซมศาลากลางจังหวัดด้วยวิธีการ
    >>
ทางอิเล็กทรอนิกส์
    >> ประกาศจังหวัดพิษณุโลก รายชื่อผู้ผ่านการ
    >> ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1
    >> รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
    >> ครั้งที่ 1
    >> สมัครสมาชิก สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
    >> ขนาดกลางและขนาดย่อม  
    >>
    >> โครงการสัมมนาและฝึกอบรม
     >> คอมพิวเตอร์ ของ มหาวิทยาลัย
     >> ราชภัฏพิบูลสงคราม 2 โครงการ
     >> โครงการอบรมสัมมนา PSRU IT
     >> Days
     >> โครงการเข้าค่ายอบรมเยาวชน PSRU
     >> IT Summer Camp 2007  
     >> รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
     >> ปีการศึกษา 2550 (รอบที่ 2)
     >> ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
     >> (โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเพื่อ
     >> พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้าง
     >> ประสิทธิผลการทำงาน)     
     >> เชิญเข้าร่วมรับการอบรม
     >> "การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน
     >>
ทรัพย์สินฯ"