พิษณุโลก 4.0

จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ

สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร

คลิกเข้าสู่ระบบ

เครื่องมือและผลิตภัณฑ์

Latest Products Image

พิษณุโลก 4.0 เว็บไซต์ระบบ

ระบบสนุบสนุนการตัดสินใจรายครัวเรือน

คลิกเข้าสู่ระบบ
Latest Products Image

แอปพลิเคชันพิษณุโลก 4.0 แอปพลิเคชัน

เป็นแอปพลิเคชันสำหรับบอกรายละเอียดวิธีการเก็บข้อมูลภาคสนามและข้อควรระวังในการสำรวจครัวเรือน

ดาวน์โหลด
Latest Products Image

My GPS แอปพลิเคชัน

แอปพลิเคชันสำหรับแสดงค่าพิกัดรายครัวเรือน สามารถใช้ได้ทั้งแอนดรอยด์และไอโอเอส

ดาวน์โหลด
Image
Image

Facebook

คุณหนูนา ฤทธิ์รัศมี, อสม.วัดจันทร์

คุณวรรณา เทวฤทธิ์, อสม.รพ.สต.บ้านหนองหิน

ชั้น 4 ตึก A อาคารมหาธรรมราชา มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

Top