ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก
  Home arrow แผนงานช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย จ.พล
 
 

 
Home
ข่าวประกวดราคา
ข่าวสารจังหวัด
วาระงานผู้บริหารจังหวัดพิษณุโลก
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัด
สรุปข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย
สรุปประชุม กรอ.
รายงานการประชุมกรอ/กบจ
สรุปผลการประชุมไทย-ลาว
การจัดทำแผนจังหวัดปี55
การจัดทำแผนจังหวัดปี 56
การจัดทำแผนจังหวัดปี 60
หลักธรรมาภิบาลปี2555
เกณฑ์การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย จังหวัดพิษณุโลก
รายงานผลฯงปมปี54
เอกสารประกอบการประชุม
การแก้ไขปัญหาอุทกภัย
ข่าวรายวันจังหวัดพิษณุโลก
แผนงานช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย จ.พล
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
แบบฟอร์มรายงาน กฟย
สรุปการประชุมแผนฯปี 55
แผนพัฒนาจังหวัด(พ.ศ.2557-2560)
Indo China
ASEAN
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ตัวชี้วัดปี56
สรุปประชุมฐานข้อมูลกลาง
คำสั่งมอบอำนาจ
ก.บ.จ.จังหวัด
ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
แผนปฏิบัติราชการ 2558
แผนพัฒนาจังหวัด
PMQA จังหวัดพิษณุโลก
การจัดสรรเงินรางวัล
ศูนย์ดำรงธรรม
แผนปฏิบัติราชการ / แผนพัฒนาภาค
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศราคากลาง
ประกาศร่าง TOR
ไมซ์ซิตี้ จังหวัดพิษณุโลก
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน
การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผน
IT Security
การจัดซื้อจัดจ้าง
ตรวจสอบภายในจังหวัด
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก
แผนการปฏิบัติราชการประจำปี
สถิติผู้เข้าชม เริ่มนับวันที่ 28/03/2551

 
ข่าวสารจังหวัดพิษณุโลก  

หน้าแรกเว็บบอร์ด | แสดงข้อความล่าสุด | ความช่วยเหลือ

ข่าวประกวดราคา
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
ข่าวประกวดราคาจังหวัดพิษณุโลก137484 30/06/2022 09:38
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
ข่าวสารจังหวัด17791 05/07/2022 10:20
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
วาระงานผู้บริหารจังหวัดพิษณุโลก
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
วาระงานผู้บริหารจังหวัดพิษณุโลก31850 16/10/2017 17:35
โดย secretary
แสดงข้อความล่าสุด
ผลการประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
เดือนมกราคม - มีนาคม 255510 30/04/2012 09:31
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด
เดือนเมษายน 255510 17/05/2012 10:51
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด
เดือนพฤษภาคม 255510 07/06/2012 09:17
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด
เดือนมิถุนายน255510 25/09/2012 11:02
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด
เดือนพฤศจิกายน 255510 15/01/2013 15:44
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด
เดือนธันวาคม 255510 16/10/2013 09:45
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด
เดือนมกราคม-เมษายน 255630 16/10/2013 09:48
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด
เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 255620 16/10/2013 09:50
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด
เดือนกันยายน - ธันวาคม 255650 13/01/2014 09:03
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด
เดือนมกราคม - มิถุนายน 255760 15/07/2014 09:00
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด
เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 255770 14/01/2015 10:21
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด
เดือนมกราคม - ธันวาคม 2558100 11/01/2016 09:05
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด
เดือนมกราคม - ธันวาคม 255940 04/05/2016 08:59
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด
เดือนมกราคม - ธันวาคม 256000 ไม่มีข้อความ
เดือนมกราคม - ธันวาคม 256190 11/01/2019 11:08
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
เดือนมกราคม - ธันวาคม 2562150 07/01/2020 10:56
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
เดือนมกราคม - ธันวาคม 256300 ไม่มีข้อความ
เดือนมกราคม - ธันวาคม 256430 25/05/2022 14:50
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
เดือนมกราคม - ธันวาคม 256500 ไม่มีข้อความ
สรุปข้อสั่งการ
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
ข้อสั่งการ00 ไม่มีข้อความ
สรุปข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
สรุปข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย200 24/07/2012 12:27
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
สรุปการประชุม กรอ.
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
สรุปการประชุม กรอ.30 23/04/2021 13:56
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
สรุปผลการประชุมไทย-ลาว
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
สรุปผลการประชุมไทย-ลาว10 20/08/2010 18:04
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
รายงานการประชุมกรอ/กบจ
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
รายงานการประชุมกรอ/กบจ110 23/04/2021 14:01
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
เกณฑ์การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย จังหวัดพิษณุโลก
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
แนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์390 30/09/2019 10:53
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
คำสั่งแต่งตั้ง50 13/06/2019 15:20
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
รายงาน4740 05/01/2022 16:25
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
แบบฟอร์มการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์80 07/04/2017 15:00
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
แบบฟอร์มการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)100 29/09/2017 13:38
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
ผลความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดพิษณุโลก
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
ผลความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดพิษณุโลก20 13/09/2011 14:28
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
ผลความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาอุทกภัยอำเภอบางระกำ20 13/09/2011 14:29
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
ข่าวรายวันจังหวัดพิษณุโลก
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
แหล่งเผยแพร่ข่าวสารของหน่วยงาน430 12/04/2012 10:25
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
แผนงานช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย จ.พล
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
ประมาณราคาครั้งที่ 180 23/01/2012 15:24
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
1 ต.ค.54 - 31 ธ.ค.5450 06/03/2012 10:36
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
1 ม.ค.55 - 29 ก.พ.5560 12/03/2012 12:36
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
1 มี.ค.55 - 31 มี.ค.5560 25/04/2012 15:45
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
1 พ.ค.55 - 31 พ.ค.5570 11/06/2012 13:51
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
แบบฟอร์มรายงาน กฟย
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
แบบฟอร์ม20 30/05/2012 14:36
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
สรุปการประชุมแผนปี55
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
ครั้งที่ 1 / 26 มิ.ย.5510 02/07/2012 15:50
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
Indo China
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
Indo China20 06/08/2012 15:00
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
อาเซียน (ASEAN)
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
จังหวัดพิษณุโลกกับอาเซียน70 26/02/2019 17:11
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด
รายการการประชุม00 ไม่มีข้อความ
ตัวชี้วัดที่12(กพร)
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
ตัวชี้วัดที่12(กพร)110 10/09/2013 11:08
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
ข้อมูลแบบฟอร์มการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดปี5650 06/03/2013 15:23
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
สรุปประชุมฐานข้อมูลกลาง
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
สรุปประชุมฐานข้อมูลกลาง30 13/12/2013 08:55
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
คำสั่งมอบอำนาจ
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
คำสั่งมอบอำนาจ310 13/01/2022 09:33
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด
แผนพัฒนาจังหวัด
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
การจัดทำแผนจังหวัดปี5500 ไม่มีข้อความ
หลักธรรมาภิบาล ปี 255500 ไม่มีข้อความ
รายงานผลฯงปมปี5400 ไม่มีข้อความ
การจัดทำแผนจังหวัดปี 5600 ไม่มีข้อความ
แผนพัฒนาจังหวัด57-60  หมายถึงห้องนี้มีผู้ดูแล ข้อความใหม่ต้องผ่านการตรวจก่อนแสดงผล00 ไม่มีข้อความ
แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.255700 ไม่มีข้อความ
แผนพัฒนาจังหวัด57-60
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
แผนจังหวัด4ปี  หมายถึงห้องนี้มีผู้ดูแล ข้อความใหม่ต้องผ่านการตรวจก่อนแสดงผล90 06/08/2012 10:56
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
แผนปฏิบัติราชการพ.ศ.2557  หมายถึงห้องนี้มีผู้ดูแล ข้อความใหม่ต้องผ่านการตรวจก่อนแสดงผล00 ไม่มีข้อความ
รายการการประชุม  หมายถึงห้องนี้มีผู้ดูแล ข้อความใหม่ต้องผ่านการตรวจก่อนแสดงผล10 14/09/2012 11:07
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
แผนพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก 4 ปี (พ.ศ.2557-2560) เล่มสมบูรณ์  หมายถึงห้องนี้มีผู้ดูแล ข้อความใหม่ต้องผ่านการตรวจก่อนแสดงผล30 19/09/2012 14:32
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
ก.บ.จ.จังหวัด
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
รายงานการประชุม 9 พ.ค. 5640 21/05/2013 13:38
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต290 17/10/2013 10:50
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
แผนปฏิบัติราชการ 2558
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
แผนปฏิบัติราชการ 2558  หมายถึงห้องนี้มีผู้ดูแล ข้อความใหม่ต้องผ่านการตรวจก่อนแสดงผล90 09/11/2015 16:29
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
แผนพัฒนาจังหวัด
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
แผนพัฒนาจังหวัด50 01/12/2021 11:19
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
pmqa
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
หมวด 6110 17/12/2013 17:11
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
หมวด 6 ปี 255640 18/12/2013 15:36
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
แนวทางการควบคุมภายใน20 17/12/2013 17:13
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
การจัดสรรเงินรางวัล
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
การจัดสรรเงินรางวัล20 27/12/2013 11:28
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
ศูนย์ดำรงธรรม
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
รู้จักศูนย์ดำรงธรรม120 02/07/2018 08:58
โดย damrongtham
แสดงข้อความล่าสุด
แผนปฏิบัติราชการ / แผนพัฒนาภาค
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
ปี 256170 01/06/2018 16:07
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์201 19/02/2020 15:21
โดย secretary
แสดงข้อความล่าสุด
PMQA60 18/12/2020 10:19
โดย hr00175
แสดงข้อความล่าสุด
ระเบียบ ข้อกฎหมาย200 15/03/2020 00:30
โดย hr00175
แสดงข้อความล่าสุด
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดพิษณุโลก140 15/03/2020 12:25
โดย hr00175
แสดงข้อความล่าสุด
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพิษณุโลก00 ไม่มีข้อความ
การฝึกอบรม/สัมมนา110 06/02/2020 14:33
โดย hr00175
แสดงข้อความล่าสุด
การประเมินผลการปฏิบัติงาน00 ไม่มีข้อความ
คำสั่งแต่งตั้ง / โอนย้าย00 ไม่มีข้อความ
กิจกรรมงานบุคคล50 19/07/2019 16:37
โดย hr00175
แสดงข้อความล่าสุด
ประกาศราคากลาง
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
ประกาศราคากลาง ปปช.100 01/07/2022 16:01
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด
ประกาศร่าง TOR
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
ประกาศร่าง TOR20 16/01/2018 14:23
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
ไมซ์ซิตี้ จังหวัดพิษณุโลก
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
ไมซ์ซิตี้ จังหวัดพิษณุโลก20 12/06/2018 11:47
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
คำสั่งคณะกรรมการติดตามประเมินผล10 12/07/2018 16:19
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
หนังสือเชิญประชุม110 13/07/2018 11:38
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
รายงานการประชุม110 13/07/2018 11:45
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
ผลการเบิกจ่าย20 13/07/2018 11:51
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
ข้อเสนอแนะ50 13/07/2018 11:56
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผน
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561230 13/07/2018 13:53
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
การใช้จ่ายงบประมาณ10 13/07/2018 13:55
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
IT Security
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
ประกาศจังหวัด50 13/07/2018 11:17
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
การจัดซื้อจัดจ้าง
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
หนังสือราชการ20 10/03/2020 16:57
โดย hr00175
แสดงข้อความล่าสุด
เอกสารดาวน์โหลด180 06/11/2018 10:38
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
ตรวจสอบภายในจังหวัด
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
ตรวจสอบภายในจังหวัด40 25/10/2019 14:42
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
วิธีการเข้ากรอกข้อมูล
1. แสกน QR Code 2. กดปุ่ม Home 3. กรอกรหัส Username + Password 4. คลิกการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 5. กรอกข้อมูลโดยใช้ชื่อกระทู้เป็นชื่อหน่วยงาน
00 ไม่มีข้อความ
ตัวชี้วัดที่ 9.1. ข้อมูลพื้นฐาน (1.โครงสร้างของหน่วยงาน)452 22/02/2020 13:08
โดย phitsanulok30
แสดงข้อความล่าสุด
ตัวชี้วัดที่ 9.1. ข้อมูลพื้นฐาน (2.ข้อมูลผู้บริหาร)381 22/02/2020 13:13
โดย phitsanulok30
แสดงข้อความล่าสุด
ตัวชี้วัดที่ 9.1. ข้อมูลพื้นฐาน (3.อำนาจหน้าที่)392 22/02/2020 13:34
โดย phitsanulok30
แสดงข้อความล่าสุด
ตัวชี้วัดที่ 9.1. ข้อมูลพื้นฐาน (4.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน)380 22/02/2020 13:40
โดย phitsanulok30
แสดงข้อความล่าสุด
ตัวชี้วัดที่ 9.1. ข้อมูลพื้นฐาน (5.ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน)351 21/10/2019 19:40
โดย phitsanulok31
แสดงข้อความล่าสุด
ตัวชี้วัดที่ 9.1. ข้อมูลพื้นฐาน (6.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง)388 04/03/2020 15:28
โดย phitsanulok04
แสดงข้อความล่าสุด
ตัวชี้วัดที่ 9.1. ข่าวประชาสัมพันธ์ (7.ข่าวประชาสัมพันธ์)370 21/10/2019 19:42
โดย phitsanulok31
แสดงข้อความล่าสุด
ตัวชี้วัดที่ 9.1. การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (8.Q&A)380 21/10/2019 19:43
โดย phitsanulok31
แสดงข้อความล่าสุด
ตัวชี้วัดที่ 9.1. การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (9.Social Network)410 21/10/2019 21:51
โดย phitsanulok18
แสดงข้อความล่าสุด
ตัวชี้วัดที่ 9.2. การบริหารงาน (10.แผนการดำเนินงานประจำปี)383 23/10/2019 02:24
โดย phitsanulok18
แสดงข้อความล่าสุด
ตัวชี้วัดที่ 9.2. การบริหารงาน (11.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน)360 21/10/2019 21:46
โดย phitsanulok18
แสดงข้อความล่าสุด
ตัวชี้วัดที่ 9.2. การบริหารงาน (12.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี)360 22/10/2019 22:31
โดย phitsanulok29
แสดงข้อความล่าสุด
ตัวชี้วัดที่ 9.2. การปฏิบัติงาน (13.มาตรฐานการปฏิบัติงาน)440 23/10/2019 01:26
โดย phitsanulok18
แสดงข้อความล่าสุด
ตัวชี้วัดที่ 9.2. การบริหารงาน_การให้บริการ* (14.มาตรฐานการให้บริการ)340 21/10/2019 23:50
โดย phitsanulok18
แสดงข้อความล่าสุด
ตัวชี้วัดที่ 9.2. การบริหารงาน_การให้บริการ* (15.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ)382 23/10/2019 02:28
โดย phitsanulok18
แสดงข้อความล่าสุด
ตัวชี้วัดที่ 9.2. การบริหารงาน_การให้บริการ* (16.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ)420 23/10/2019 02:28
โดย phitsanulok18
แสดงข้อความล่าสุด
ตัวชี้วัดที่ 9.2. การบริหารงาน_การให้บริการ* (17.E-Service)342 21/10/2019 23:43
โดย phitsanulok18
แสดงข้อความล่าสุด
ตัวชี้วัดที่ 9.3. การบริหารเงินงบประมาณ_แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (18.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำ)360 23/10/2019 02:30
โดย phitsanulok18
แสดงข้อความล่าสุด
ตัวชี้วัดที่ 9.3. การบริหารเงินงบประมาณ_แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (19.รายงานการกำกับติดตาม)
19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
350 23/10/2019 02:30
โดย phitsanulok18
แสดงข้อความล่าสุด
ตัวชี้วัดที่ 9.3. การบริหารเงินงบประมาณ_แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (20.รายงานผลการใช้จ่าย)
20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
340 23/10/2019 02:32
โดย phitsanulok18
แสดงข้อความล่าสุด
ตัวชี้วัดที่ 9.3. การบริหารเงินงบประมาณ_การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ (21.แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ)
21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
371 23/10/2019 04:42
โดย phitsanulok18
แสดงข้อความล่าสุด
ตัวชี้วัดที่ 9.3. การบริหารเงินงบประมาณ_การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ (22.ประกาศต่างๆ)
22. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
350 22/10/2019 22:36
โดย phitsanulok18
แสดงข้อความล่าสุด
ตัวชี้วัดที่ 9.3. การบริหารเงินงบประมาณ_การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ (23.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง)
23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
370 23/10/2019 04:38
โดย phitsanulok18
แสดงข้อความล่าสุด
ตัวชี้วัดที่ 9.3. การบริหารเงินงบประมาณ_การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ (24.รายงานผลการจัดซื้อฯ)
24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
330 18/02/2020 12:47
โดย phitsanulok03
แสดงข้อความล่าสุด
ตัวชี้วัดที่ 9.4. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล_การดำเนินการตามนโยบายและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
340 23/10/2019 05:02
โดย phitsanulok18
แสดงข้อความล่าสุด
ตัวชี้วัดที่ 9.4. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล_การดำเนินการตามนโยบายและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
361 23/10/2019 05:03
โดย phitsanulok18
แสดงข้อความล่าสุด
ตัวชี้วัดที่ 9.4. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล_การดำเนินการตามนโยบายและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
362 23/10/2019 05:03
โดย phitsanulok18
แสดงข้อความล่าสุด
ตัวชี้วัดที่ 9.4. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล_การดำเนินการตามนโยบายและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
361 23/10/2019 05:04
โดย phitsanulok18
แสดงข้อความล่าสุด
ตัวชี้วัดที่ 9.5. การส่งเสริมความโปร่งใส_การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
390 23/10/2019 04:15
โดย phitsanulok18
แสดงข้อความล่าสุด
ตัวชี้วัดที่ 9.5. การส่งเสริมความโปร่งใส_การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
360 22/10/2019 22:50
โดย phitsanulok18
แสดงข้อความล่าสุด
ตัวชี้วัดที่ 9.5. การส่งเสริมความโปร่งใส_การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
340 23/10/2019 04:31
โดย phitsanulok18
แสดงข้อความล่าสุด
ตัวชี้วัดที่ 9.5. การส่งเสริมความโปร่งใส_การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
360 22/10/2019 23:02
โดย phitsanulok18
แสดงข้อความล่าสุด
ตัวชี้วัดที่ 9.5. การส่งเสริมความโปร่งใส_การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
360 23/10/2019 04:32
โดย phitsanulok18
แสดงข้อความล่าสุด
ตัวชี้วัดที่ 10.1. การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต_เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
341 23/10/2019 14:15
โดย phitsanulok18
แสดงข้อความล่าสุด
ตัวชี้วัดที่ 10.1. การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต_เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
361 23/10/2019 14:15
โดย phitsanulok18
แสดงข้อความล่าสุด
ตัวชี้วัดที่ 10.1. การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต_การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
371 22/10/2019 22:12
โดย phitsanulok18
แสดงข้อความล่าสุด
ตัวชี้วัดที่ 10.1. การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต_การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
360 23/10/2019 14:13
โดย phitsanulok18
แสดงข้อความล่าสุด
ตัวชี้วัดที่ 10.1. การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต_การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
361 23/10/2019 14:13
โดย phitsanulok18
แสดงข้อความล่าสุด
ตัวชี้วัดที่ 10.1. การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต_แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
353 22/10/2019 22:39
โดย phitsanulok18
แสดงข้อความล่าสุด
ตัวชี้วัดที่ 10.1. การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต_แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
341 23/10/2019 14:12
โดย phitsanulok18
แสดงข้อความล่าสุด
ตัวชี้วัดที่ 10.1. การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต_แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
331 23/10/2019 14:11
โดย phitsanulok18
แสดงข้อความล่าสุด
ตัวชี้วัดที่ 10.2. มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต_มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันฯ
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 42. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
330 23/10/2019 14:10
โดย phitsanulok18
แสดงข้อความล่าสุด
ตัวชี้วัดที่ 10.2. มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต_มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันฯ
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 43. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
341 23/10/2019 14:10
โดย phitsanulok18
แสดงข้อความล่าสุด
ตัวชี้วัดที่ 10.2. มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต_มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันฯ
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 44. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
350 23/10/2019 14:09
โดย phitsanulok18
แสดงข้อความล่าสุด
ตัวชี้วัดที่ 10.2. มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต_มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันฯ
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 45. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
341 23/10/2019 14:08
โดย phitsanulok18
แสดงข้อความล่าสุด
ตัวชี้วัดที่ 10.2. มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต_มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันฯ
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 46. มาตรการป้องกันการรับสินบน
350 22/10/2019 22:38
โดย phitsanulok18
แสดงข้อความล่าสุด
ตัวชี้วัดที่ 10.2. มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต_มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันฯ
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 47. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
260 23/10/2019 14:07
โดย phitsanulok18
แสดงข้อความล่าสุด
ตัวชี้วัดที่ 10.2. มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต_มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันฯ
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 47. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
285 23/10/2019 14:06
โดย phitsanulok18
แสดงข้อความล่าสุด
ตัวชี้วัดที่ 10.2. มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต_มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันฯ
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 48. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
350 23/10/2019 14:06
โดย phitsanulok18
แสดงข้อความล่าสุด
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ30 23/04/2021 12:57
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ40 11/05/2021 09:58
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ30 11/05/2021 09:54
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
แผนการปฏิบัติราชการประจำปี
ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
แผนการปฏิบัติราชการประจำปี60 17/06/2022 10:38
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด
หมายถึงห้องนี้มีผู้ดูแล ข้อความใหม่ต้องผ่านการตรวจก่อนแสดงผล - หมายถึงห้องนี้มีผู้ดูแล ข้อความใหม่ต้องผ่านการตรวจก่อนแสดงผล
 
 

 
 

 
 


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Mambo LaiThai
© copyright 2004 Carlos A.G.Netto All rights reserved.