ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก
  Home arrow ตัวชี้วัดปี56
 
 

 
Home
ข่าวประกวดราคา
ข่าวสารจังหวัด
วาระงานผู้บริหารจังหวัดพิษณุโลก
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัด
สรุปข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย
สรุปประชุม กรอ.
รายงานการประชุมกรอ/กบจ
สรุปผลการประชุมไทย-ลาว
การจัดทำแผนจังหวัดปี55
การจัดทำแผนจังหวัดปี 56
การจัดทำแผนจังหวัดปี 60
หลักธรรมาภิบาลปี2555
เกณฑ์การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย จังหวัดพิษณุโลก
รายงานผลฯงปมปี54
เอกสารประกอบการประชุม
การแก้ไขปัญหาอุทกภัย
ข่าวรายวันจังหวัดพิษณุโลก
แผนงานช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย จ.พล
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
แบบฟอร์มรายงาน กฟย
สรุปการประชุมแผนฯปี 55
แผนพัฒนาจังหวัด(พ.ศ.2557-2560)
Indo China
ASEAN
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ตัวชี้วัดปี56
สรุปประชุมฐานข้อมูลกลาง
คำสั่งมอบอำนาจ
ก.บ.จ.จังหวัด
ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
แผนปฏิบัติราชการ 2558
แผนพัฒนาจังหวัด
PMQA จังหวัดพิษณุโลก
การจัดสรรเงินรางวัล
ศูนย์ดำรงธรรม
แผนปฏิบัติราชการ / แผนพัฒนาภาค
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศราคากลาง
ประกาศร่าง TOR
ไมซ์ซิตี้ จังหวัดพิษณุโลก
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน
การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผน
IT Security
การจัดซื้อจัดจ้าง
ตรวจสอบภายในจังหวัด
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก
แผนการปฏิบัติราชการประจำปี
สถิติผู้เข้าชม เริ่มนับวันที่ 28/03/2551

 
ข่าวสารจังหวัดพิษณุโลก  

Black Sheep Research
The MamboBoard development team consists of:
Martin Brampton MamboBoard is based on Simpleboard by Jan de Graaff and his colleagues.

What is boardcode?
Boardcode are special tags that will allow you to format your messages. Currently, MamboBoard supports links, bold, italic, bold, "quoted" text, img, size, list and colored text. The tags are used as follows:

[b]Bold[/b] will produce Bold

[i]Italic[/b] will produce Italic

[u]Underline[/u] will produce Underline

[size=4]Size[/size] will produce Size

[color=#FF0000]Red[/color] will produce Red

[img=150]link to image[/img] will produce a image with a width off 150 pixels.
Please remember you can go to a maximum width of 499 pixels.

[ul][li]item 1[/li][/ul] will produce an unordered list, but please keep in mind you'll have to insert
the [li][/li] tags around the list items. See example below.

[ul][li]item 1[/li]
[li]item 2[/li]
[li]item 3[/li][/ul]
  • item 1
  • item 2
  • item 3
The [ol] tag will produce a similar list, but ordered (with numbers):
[ol][li]item 1[/li]
[li]item 2[/li]
[li]item 3[/li][/ol]
  1. item 1
  2. item 2
  3. item 3
[url]http://www.yahoo.com[/url] will produce http://www.yahoo.com

[url=http://www.yahoo.com]Yahoo![/url] will produce Yahoo!

[quote]Quote[/quote] will produce
Quote

[code]some code here[/code] will produce
Code:
//Some code here
while ($adversary=='Neo')
{
   fork(agent_Smith);
}
About the Forum Component (for Mos 4.5+)
This forum is based on the MamboBoard Forum originally written by Josh Levine.
It has been extended, enhanced and integrated as a component into Mambo Open Source by Martin Brampton, based on Simpleboard by Jan de Graaff.

Please visit the home of the Forum Component at the MamboBoard website.

 
 

 
 

 
 


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Mambo LaiThai
© copyright 2004 Carlos A.G.Netto All rights reserved.