ค่านิยมหลัก : "E'SIT" - Excellent : มุ่งผลสัมฤทธิ์และคุณภาพของงาน - Service mind : มีจิตบริการ - Integrity : ยึดมั่นในคุณธรรม ทำในสิ่งที่ถูกต้องและสังคมยอมรับ - Teamwork : การทำงานเป็นทีม
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
นายรณชัย จิตรวิเศษ
::..เมนูหลัก..::
 :: โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
 ::ผู้บริหารจังหวัดในปัจจุบัน
 :: ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัด
 :: การมอบอำนาจ
 :: ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก
 :: ทำเนียบส่วนราชการ
 :: บรรยายสรุปจังหวัด
 :: วาระงานผู้บริหารจังหวัด
 :: รายงานประจำปี พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
:: กรอบแผนพัฒนาจังหวัดปี 61-65
:: จุดเน้นการพัฒนาจังหวัด 61-65
:: วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์กลุ่ม จ.ว
:: โครงการพระราชดำริ
:: แผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี
:: แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
:: การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
:: ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
:: โครงการแก้ไขภัยแล้ง 200 ล้าน
:: แผนปฏิบัติราชการประจำปี
:: คำรับรองการปฏิบัติราชการ
:: รายงานผลการปฏิบัติราชการฯ
:: การประเมินการปฏิบัติงานตามแผน
แผนพัฒนา 20 ปี
 :: แผนพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก
 :: แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน
 :: คณะกรรมการจริยธรรมจังหวัด
 :: การจัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครอง
 :: ประมวลจริยธรรม
::.. การจัดซื้อจัดจ้าง..::
::.. หน่วยตรวจสอบภายใน..::
::.. ข่าวการประชุม..::
::.. สรุปข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย
 :: รายงานการประชุม กรอ.
 :: รายงานการประชุม กบจ.
::..ศูนย์ข้อมูลกลาง..::
 :: สำหรับเจ้าหน้าที่
 :: สำหรับประชาชนทั่วไป
 :: GIS จังหวัดพิษณุโลก
 :: IT Security
 :: สรุปประชุมฐานข้อมูลกลาง
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
 ::..ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
 ::..ข่าวประกวดราคา
 ::..สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 ::..ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัด
 ::..OSM
 ::..แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข
   ปัญหายาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก
 ::..นโยบายบริหารความเสี่ยง
 ::..ทำเนียบหมู่บ้านจังหวัดพิษณุโลก
::.. ส่วนราชการ..::
::..เว็บไซต์ที่น่าสนใจ..::
 
 
     
     
     
   
  • ข่าวสารจังหวัด
  • ประกาศราคากลาง
  • ประกาศร่าง TOR
 
บริการภาครัฐ
 

     สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก ถนนวังจันทน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
หมายเลขโทรศัพท์ : 055-258559 , 055-258947
E-Mail : phitsanulok@moi.go.th

ASEAN
ฐานข้อมูลทางธุรกิจ
สถาบันความร่วมมือ
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
ลุ่มแม่น้ำโขง