. :: Welcome to Phitsanulok ::
             
 
 
 
 
ค่านิยมหลัก : "E'SIT" - Excellent : มุ่งผลสัมฤทธิ์และคุณภาพของงาน - Service mind : มีจิตบริการ - Integrity : ยึดมั่นในคุณธรรม ทำในสิ่งที่ถูกต้องและสังคมยอมรับ - Teamwork : การทำงานเป็นทีม
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์
::..เมนูหลัก..::
 :: โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
 :: ผู้บริหารจังหวัดในปัจจุบัน
 :: ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัด
 :: การมอบอำนาจ
 :: ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก
 :: ทำเนียบส่วนราชการ
 :: บรรยายสรุปจังหวัด
 :: วาระงานผู้บริหารจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
:: กรอบแผนพัฒนาจังหวัดปี 61-65
:: จุดเน้นการพัฒนาจังหวัด 61-65
:: วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์กลุ่ม จ.ว
:: โครงการพระราชดำริ
:: แผนพัฒนา จว.4ปี (58- 61)
:: แผนปฏิบัติราชการ 2561
:: คำรับรองการปฏิบัติราชการ
:: รายงานผลการปฏิบัติราชการฯ
:: การประเมินการปฏิบัติงานตามแผน
:: การกำกับติดตามงานตามแผน
:: ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
:: เอกสารดาวน์โหลด
การประเมินส่วนราชการ
 :: คู่มือการประเมิน ปี 2561
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน
 :: คณะกรรมการจริยธรรมจังหวัด
 :: คำสั่งแต่งตั้งกลุ่มงานคุ้มครอง
 :: ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ
 :: คู่มือการจัดทำแผน
 :: แบบฟอร์มการจัดทำแผนปี 55
 :: แผนปฏิบัติการ ปี 55
 :: ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้อง
ห้ามมิให้ดำเนินกิจการตามมาตรา 100
::.. การจัดซื้อจัดจ้าง..::
::.. หน่วยตรวจสอบภายใน..::
::.. ข่าวการประชุม..::
::.. สรุปข้อสั่งการกระทรวง
 :: รายงานการประชุม กรอ.
 :: รายงานการประชุม กบจ.
 :: สรุปผลการประชุมไทย-ลาว
::..ศูนย์ข้อมูลกลาง..::
 :: สำหรับเจ้าหน้าที่
 :: สำหรับประชาชนทั่วไป
 :: GIS จังหวัดพิษณุโลก
 :: IT Security
 :: สรุปประชุมฐานข้อมูลกลาง
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
 ::..ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
 ::..ข่าวประกวดราคา
 ::..สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 ::..ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัด
 ::..OSM
 ::..แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข
   ปัญหายาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก
 ::..นโยบายบริหารความเสี่ยง
 ::..ทำเนียบหมู่บ้านจังหวัดพิษณุโลก
::.. ส่วนราชการ..::
::..เว็บไซต์ที่น่าสนใจ..::
 
 
     
     
     
   
  • กิจกรรมจังหวัด
  • ข่าวสารจังหวัด
  • ประกาศราคากลาง
  • ประกาศร่าง TOR
 
 
บริการภาครัฐ
 

     
 สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก ถ.วังจันทน์ ต.ในเมือง อ.เมืองฯ จ.พิษณุโลก 65000
หมายเลขโทรศัพท์ : 055-258559 , 055-258947
e-mail : phitsanulok@moi.go.th

ASEAN
ฐานข้อมูลทางธุรกิจ
สถาบันความร่วมมือ
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
ลุ่มแม่น้ำโขง