สรุปโครงการเขื่อนแควน้อย PDF พิมพ์ ส่งเมล
เขียนโดย Administrator   
พุธ, 17 ธันวาคม 2008

สรุปโครงการเขื่อนแควน้อย  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
อ.วัดโบสถ์  จ.พิษณุโลก

ที่ตั้ง                           สันเขาหินลาด บ้านคันโช้ง  ตำบลคันโช้ง  อำเภอวัดโบสถ์  จังหวัดพิษณุโลก
มาตราส่วนแผนที่            1 : 50,000   ระวาง  5043 II  ระวาง  47QPV  509-001
ที่อยู่สำนักงาน                ตู้ ป.ณ. 1   ตำบลคันโช้ง  อำเภอวัดโบสถ์  จังหวัดพิษณุโลก  65160
หน่วยงานรับผิดชอบ        สำนักงานก่อสร้าง 2 (โครงการเขื่อนแควน้อย)
สำนักโครงการขนาดใหญ่  กรมชลประธาน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

      -  เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับการเพาะปลูกทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้งสำหรับพื้นที่เพาะปลูกในลุ่มน้ำแควน้อย  รวมทั้งเป็นแหล่งน้ำเสริมการเพาะปลูกในฤดูแล้งของพื้นที่โครงการเจ้าพระยา
      -  เพื่อช่วยบรรเทาอุทกภัยบริเวณพื้นที่ลุ่มแม่น้ำแควน้อยตอนล่าง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตอำเภอวัดโบสถ์  อำเภอวังทอง  อำเภอพรหมพิราม  และอำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก
 
ลักษณะของโครงการ

 เป็นอ่างเก็บน้ำอเนกประสงค์ขนาดใหญ่  ประกอบด้วย  3  เขื่อน  ได้แก่

  1.  เขื่อนปิดช่องเขาต่ำ  มีลักษณะเป็นเขื่อนดิน
  2.  เขื่อนแควน้อย        มีลักษณะเป็นเขื่อนหินทิ้งดาดหน้าคอนกรีต
  3.  เขื่อนสันตะเคียน     มีลักษณะเป็นเขื่อนหินทิ้งแกนดินเหนียว
 ระดับน้ำสันเขื่อนทั้ง  3  ตัวเขื่อน  =  +135.00  ม.รทก.

ค่าลงทุนของโครงการ   รวมทุกงาน  ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 8,938.33  ล้านบาท
การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์  (ที่อัตราส่วนคิดร้อยละ 12 ) 
                 -  มูลค่าปัจจุบันตอบแทนสุทธิ (NPV)       1,206.23  ล้านบาท
                 -  อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนต่อค่าลงทุน (B/C Ratio)    1.71
                 -  อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ต่อปี (EIRR )         14.79 %

ประโยชน์ของโครงการ
  -  ช่วยบรรเทาความเสียหายจากอุทกภัยในเขตจังหวัดพิษณุโลกและลุ่มน้ำตอนล่าง
  - ส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกในฤดูฝนและในฤดูแล้งให้แก่พื้นที่ชลประทานลุ่มน้ำแควน้อย 155,166 ไร่ และเสริมการเพาะปลูกในฤดู แล้วพื้นที่ชลประทานลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ประมาณ 250,000 ไร่ และเสริมให้โครงการชลประทานสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่อยู่ในแม่น้ำแควน้อย  พื้นที่ 24,000 ไร่
  - ส่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคในเขตพื้นที่โครงการ
  -  เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลก
  -  เพื่อเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดขนาดใหญ่