โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา บ้านหนองไผ่ PDF พิมพ์ ส่งเมล
เขียนโดย Administrator   
พุธ, 02 กันยายน 2009

โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา บ้านหนองไผ่

ชื่อโครงการ:  โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา บ้านหนองไผ่  (ฟาร์มตัวอย่างตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง)

ที่ตั้งโครงการ:  หมู่ที่ 5  ตำบลตลุกเทียม  อำเภอพรหมพิราม  จังหวัดพิษณุโลก

พระราชดำริ: 

                  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนิน ทอดพระเนตรความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2551 ได้พระราชทานพระราชดำริว่า

                  1.ให้เป็นแหล่งรวบรวมพันธุไม้ผล และพืชผลของมูลนิธิชัยพัฒนา
                  2.ให้รวบรวมพันธุ์มะปรางผลใหญ่มาปลูกไว้ที่หนองไผ่
                  3.พิจารณาเรื่องการใช้พลังงานแสงอาทิตย์มาทำประโยชน์ด้านการเกษตรให้มากขึ้น
                  4.การศึกษาการแปรรูปมะนาวในฤดูราคาตกต่ำ แปรรูปเป็นมะนาวผงที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ
                  5.ให้การสนับสนุนเครื่องสับไม้มาไว้ในแปลง เพื่อเป็นเครื่องตัดไม้ ใช้สำหรับเครื่องผลิตแก๊สชีวมวล

ความเป็นมา :  
                 เมื่อวันที่ 4  มิถุนายน 2552  นายมนตรี   ประเสริฐภิญโญ   อยู่บ้านเลขที่ 533/5  หมู่ที่ 5 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี ได้ขอพระราชทานน้อมเกล้าฯ ถวายที่ดิน จำนวน  1  แปลงให้แก่มูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งได้ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และได้มีการแบ่งพื้นที่บางส่วนเป็นแหล่งน้ำสาธารณะโดยในปี 2551 ได้ดำเนินการรังวัดพื้นที่อาณาเขตที่แน่นอนพบว่า เหลือพื้นที่จำนวน 27 ไร่  3 งาน  80 ตารางวา

วัตถุประสงค์: 
                 
-  เพื่อเป็นแหล่งศึกษา เรียนรู้ และบริการวิชาการเกษตรรูปแบบต่างๆ 
                  -  เพื่อเป็นศูนย์กลางการผลิต รวบรวมและขยายพันธุ์ การนำงานเทคโนโลยีการผลิตพืช ต่างๆ มาปรับใช้ในพื้นที่
                  -  เพื่อให้เป็นโครงการต้นแบบ ในการสาธิตทำการเกษตรแบบผสมผสาน และการใช้พลังงานทางเลือก เช่น พลังงานลม  พลังงานแสงอาทิตย์  พลังงานแก๊สชีวมวล
                  -  เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ และการพึงพาตนเอง

หน่วยงานรับผิดชอบ: สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา 

ประเภทโครงการ: แปลงเรียนรู้ / ฟาร์มตัวอย่างตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

ลักษณะโครงการ: การจัดทำแปลงเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตและขยายพันธุ์พืช ผลไม้ เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยหมักและปุ๋ยน้ำชีวภาพ

ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ: ปี พ.ศ.2551

งบประมาณ: ได้รับจัดสรรในปี พ.ศ. 2551  จำนวน  1,471,669  บาท

ผลการดำเนินงาน: 
                         - มีสระน้ำ เนื้อที่ขนาด 2 ไร่
                         - มีถนนและการแบ่งแปลงปลูกพืชต่างๆ  เช่น ต้นมะนาวในวงบ่อ พืชผักต่างๆ เป็นต้น
                         - มีแปลงเรียนรู้การผลิตมะม่วงตามหลัก GAP ,ฐานเรียนรู้การใช้พลังงานทดแทนแสงอาทิตย์ในการสูบน้ำ  ฐานเรียนรู้การผลิตไฟฟ้าจากกังหันลม
                         - เป็นศูนย์กลางในการทำกิจกรรมต่างๆ ชาวบ้านมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการช่วยกันดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ
                         - มีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานของอำเภอและจังหวัดพิษณุโลก ในการดำเนินงานต่างๆ
                         - มีหน่วยงานของราชการของอำเภอและของจังหวัดให้ความร่วมมือและให้ความช่วยเหลือต่างๆ เป็นอย่างดี

    กิจกรรม/โครงการย่อยภายโครงการใต้มูลนิธิชัยพัฒนา (ที่ส่วนราชการเข้าไปดำเนินการในพื้นที่) : 
ที่โครงการ /กิจกรรม งบประมาณ (บาท)หน่วยงาน
1โครงการปรับปรุงถนนดินยกระดับ ขยายผิวจราจร          - สาย หมู่ 5 บ้านหนองไผ่ ต.ตลุกเทียม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก เชื่อมเขต   อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 3,600,000 อบจ.พล.
2โครงการซ่อมปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง       - สาย หมู่ 5 บ้านหนองไผ่ ต.ตลุกเทียม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก เชื่อมเขต  อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย1,500,000อบจ.พล.
3โครงการขุดลอกแหล่งน้ำภายในบริเวณมูลนิธิชัยพัฒนา      - หมู่ 5 บ้านหนองไผ่ ต.ตลุกเทียม อ.พรหมพิราม1,000,000อบจ.พล.
4โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบ      - หมู่ 5 บ้านหนองไผ่ ต.ตลุกเทียม อ.พรหมพิราม4,000,000อบจ.พล.
5โครงการมูลนิธิชัยพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ       - ขุดคูร่องน้ำ ปลูกหญ้าแฝก และส่งเสริมการใช้ปุ๋ยสด / พื้นที่ดินกรด              - ทำแปลงเรียนรู้การผลิต และขยายพันธุ์มะนาวนอกฤดู ในวงบ่อซีเมนต์ จำนวน 200 วง 

114,100 20,000
สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( จันทร์, 19 ตุลาคม 2009 )