กระทรวง/กรม

สถานศึกษา

หน่วยงานอิสระ/รัฐวิสาหกิจ
กระทรวงกลาโหม

ทบวงมหาวิทยาลัย(ไทย)

สำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงการคลัง ทบวงมหาวิทยาลัย(English) กรมประชาสัมพันธ์
กระทรวงการต่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรมวิเทศสหการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สนง.คกก. กฤษฎีกา
กระทรวงคมนคม มหาวิทยาลัยเกริก สนง.คกก.จราจรทางบก
กระทรวงพาณิชย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สนง.คกก.ข้าราชการพลเรือน
กระทรวงมหาดไทย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต สนง.คกก.พลังงานแห่งชาติ
กระทรวงยุติธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น สนง.คกก.ปปส.แห่งชาติ
แรงงานสวัสดิการและสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนง.คกก.ส่งเสริมการลงทุน
กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยเซนต์จอน สนง.คกก.ส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร สนง.ตำรวจแห่งชาติ
กระทรวงอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สนง.คกก.การศึกษาแห่งชาติ
กระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สนง.คกก.พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สนง.ปลัดกระทรวง มท. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต สนง.คกก.การเลือกตั้ง(กกต.)
สนง.เร่งรัดพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยนเรศวร สนง.สถิติแห่งชาติ
กรมป่าไม้ มหาวิทยาลัยบูรพา สนง.สภาความมั่นคงแห่งชาติ
กรมการปกครอง มหาวิทยาลัยพายัพ สนง.เลขาธิการคณะรัฐมนตรี(โฆษก)
กรมพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยมหิดล สนง.เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
กรมที่ดิน มหาวิทยาลัยโยนก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
กรมโยธาธิการ มหาวิทยาลัยรังสิต การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
กรมราชฑัณฑ์ 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย(อสมท.)
กรมราชฑัณฑ์ 2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สนง.ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
กรมจัดหางาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม สนง.คกก.ป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ราชบัณฑิตยสถาน
กรมประชาสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สนง.เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรรัฐสภา
กรมสวัสดิการและคุ้มครองฯ1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
กรมสัวสดิการและคุ้มครองฯ2 มหาวิทยาลัยสยาม ธนาคารแห่งประเทศไทย
กรมควบคุมโรคติดต่อ มหาวิทยาลัยสยาม ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
กรมสุขภาพจิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
กรมอนามัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ศาลรัฐธรรมนูญ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยหัวเฉียว ศาลปกครอง
กรมพัฒนาที่ดิน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
สนง.พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กองบัญชาการตำรวปราบปรามยาเสพติด
สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรฯ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย การเคหะแห่งชาติ
สนง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
กรมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี การประปานครหลวง
กรมอุตุนิยมวิทยา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ การประปาส่วนภูมิภาค
กรมการค้าภายใน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ การไฟฟ้านครหลวง
กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กรมทะเบียนการค้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า องค์การตลาด
กรมส่งเสริมการส่งออก1 วิทยาเขตเจ้าคุณหลวงลาดกระบัง กรมไปรษณีย์โทรเลข
สนง.คกก.วิจัยแห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล การสื่อสารแห่งประเทศไทย
สนง.พัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
พัฒนาชุมชน จ.พิษณุโลก สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม บริษัทการบินไทยจำกัด
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติเพื่อสันติ การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
ศูนย์ NECTEC การท่าเรือแห่งประเทศไทย
 

องค์การสื่อสารมวลชนฯ (ขส.มก)