หน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ชื่อหน่วยงาน ชื่อ URL
๒.สำนักงานตำรวจแห่งชาติ http://www.police.go.th/
1.กองบังคับการตำรวจภูธรภาค 6 พิษณุโลก http://www.p6.police.go.th/
2.กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 พิษณุโลก
3.กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก http://www.thai.net/phitsanulokpolice
4.สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง http://www.thai.net/policeq810
5.สถานีตำรวจภูธรอำเภอวังทอง http://www.15.brinkster.com/wangthongpolice
6.สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางระกำ http://www.15.brinkster.com/bangragam
7.สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางกระทุ่ม http://www.thai.net/policeq811
8.สถานีตำรวจภูธรอำเภอวัดโบสถ์ http://www.15.brinkster.com/watbotpolice
9.สถานีตำรวจภูธรอำเภอพรหมพิราม http://www.thai.net/policeq814
10.สถานีตำรวจภูธรอำเภอชาติตระการ http://www.thai.net/chattakanpol
11.สถานีตำรวจภูธรอำเภอนครไทย http://www.thai.net/policenakhonthai
12.สถานีตำรวจภูธรอำเภอเนินมะปราง http://www.thai.net/policeq818
13.สภ.ต.วังน้ำคู้ http://www.thai.net/wangnamkur
14.สภ.ต.ดงประคำ http://www.thai.net/dongprakham8141
15.สภ.ต.แก่งโสภา http://www.thai.net/kangsopas
16.สภ.ต.เนินกลุ่ม http://www.thai.net/noenkum
17.สภ.ต.ไทรย้อย http://www.thai.net/saiyoy
18.สภ.ต.บ้านแยง http://www.thai.net/banyangpolice
19.สภ.ต.ชุมแสง http://www.thai.net/chumsang_po
20.สภ.ต.นครชุม http://www.thai.net/nakhonchumpolice
21.สภ.ต.นิคมสร้างตนเอง http://www.thai.net/policenikom
http://www.phitsanulok.go.th/oc
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดพิษณุโลก
PPOC : Phitsanulok Provincial Operation Center
อาคารศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 3 ถนนวังจันทน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
ติดต่อ ทีมงาน saknikom@hotmail.com โทร (055) 246441 มท.20422 ,20429