คณะกรรมการจริยธรรมจังหวัดพิษณุโลก
   
     
๑.
นายบุญยืน ศุภสารสาทร
ประธานกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดพิษณุโลก

๒.

นายวิโรจน์ จิรัฐิติกาลโชติ
กรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดพิษณุโลก
๓.
ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์
กรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดพิษณุโลก
๔.
นายบุญเติม ตันสุรัตน์
กรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดพิษณุโลก
๕.
นายวิรุฬห์ อัคคะ
กรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดพิษณุโลก
๖.
นายวรชัย อุตตมชัย
เลขานุการจริยธรรมประจำจังหวัดพิษณุโลก