ลำดับ รายละเอียดหัวข้อประกาศ เอกสารแนบ
1 คู่มือการประเมิน PMQA 4.0 [ดาวน์โหลด]
2 คู่มือการตอบลักษณะสำคัญขององค์การ [ดาวน์โหลด]
3 แบบฟอร์ม หมวด 1 การนำองค์การ [ดาวน์โหลด]
4 แบบฟอร์ม หมวด 2 การวางเชิงยุทธศาสตร์ [ดาวน์โหลด]
5 แบบฟอร์ม หมวด 3 การให้ความสำคัฐกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย [ดาวน์โหลด]
6 แบบฟอร์ม หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ [ดาวน์โหลด]
7 แบบฟอร์ม หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร [ดาวน์โหลด]
8 แบบฟอร์ม หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฎิบัติการ [ดาวน์โหลด]