แนะนำเว็บไซต์ใหม่
เว็บไซต์จังหวัด
เว็บไซต์กระทรวงต่างๆ
::. ราคาน้ำมัน
::. ราคาทอง
::. ข้อมูลการลงทุน
::. ตลาดหุ้นไทย
::. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
::. รวม Link ภาครัฐ
::. รวม Link อื่นๆ
 
 
ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
ชื่อผู้ว่าราชการ
ระยะเวลาทำงาน
1. พระบริรักษ์โยธี (ทองอยู่ สุวรรณบาตร์)
2. พระไชยศิรินทรภักดี
2456-2457
3. พระพิษณุโลกบุรี (สวัสดิ์ มหากายี)
2457-2458
4. พระเกษตรสงคราม
2458-2459
5. พระสวรรคโลกบุรี
2459-2461
6. พระยากัลยาวัฒนาวิศิษฐ์ (เชียร กัลยาณมิตร)
2461-2470
7. พระยาสุนทรพิพิธ (เชย มัฆวิบูลย์)
2470-2476
8. พระยาศิรีชัยบุรินทร์
12 มีนาคม 2456 – 1 กรกฎาคม 2476
9. พระสาครบุรานุรักษ์ (เปลื้อง สุวรรณนานนท์)
20 มีนาคม 2478 – 18 พฤษภาคม 2481
10. พระยาสุราษฎร์ธานีศรีเกษตรนิคม
10 มิถุนายน 2481 – 18 มิถุนายน 2482
11. พระหลวงยุทธสารประสิทธิ์ (เมี้ยน โรหิตเสรนี)
24 มิถุนายน 2482 – 7กรกฎาคม 2488
12. พ.อ.พระศรีราชสงคราม (ศรี ศุขะวาที)
7 กันยายน 2483 – 7 พฤษภาคม 2484
13. พ.ต.หลวงยุทธสารประสิทธิ์ (เมี้ยน โรหิตเสรนี)
16 มิถุนายน 2484-27 กรกฎาคม 2485
14. หลวงวิเศษ ภักดี (ชื่น วิเศษภักดี)
28 เมษายน 2485 – 3 มกราคม 2487
15. หลวงศรีนราศัย (ผิว จันทิมาคม)
11 พฤษภาคม 2487 – 7 กรกฎาคม 2488
16. นายพรหม สูตรสุคนธ์
7 กรกฎาคม 2488 – 7 ตุลาคม 2489
17. ขุนคำนวณวิจิตร (เชย บุนนาค)
18 พฤศจิกายน 2489 – 6 ธันวาคม 2490
18. ขุนจรรยาวิเศษ (เที่ยง บุณยนิต)
6 ธันวาคม 2490 – 31 ธันวาคม 2493
19. นายพ่วง สุวรรณรัฐ
1 มกราคม 2494 – 10 พฤศจิกายน 2494
20. พต.ขุนทะยานราญรอน (วัชระ วัชรบูล)
12 กุมภาพันธ์ 2494 – 1 พฤษภาคม 2497
21. พระบรรณศาสตรสาทร
1 กุมภาพันธ์ 2497 – 1 สิงหาคม 2497
22. นายปรง พระหูชนม์
1 สิงหาคม 2497 – 22 กุมภาพันธ์ 2501
23. นายพ่วง สุวรรณรัฐ (รักษาการในตำแหน่ง ผ.ว.ก.จว.)
14 กุมภาพันธ์ 2501 – 3 มีนาคม 2501
24. นายเยียน โพธิสุวรรณ
27 มีนาคม 2501 – 3 เมษายน 2507
25. นายเจริญ ภมรบุตร
9 เมษายน 2507 – 4 กุมภาพันธ์ 2509
26. นายนิรุต ไชยกูล
11 กุมภาพันธ์ 2509 – 21 ตุลาคม 2510
27. นายพล จุฑางกูล
21 พฤศจิกายน 2510 – 2 ตุลาคม 2513
28. นายพัฒน์ บุณยรัตพันธุ์
2 ตุลาคม 2513 – 21 กันยายน 2514
29. นายจำรูญ ปิยัมปุตระ
1 ตุลาคม 2514 – 1 ตุลาคม 2515
30. พล.ต.ต.สามารถ วายวานนท์
1 ตุลาคม 2515 – 30 กันยายน 2517
31. นายสิทธิเดช นรัตถรักษา
1 ตุลาคม 2517 – 30 กันยายน 2519
32. นายชาญ กาญจนาคพันธุ์
1 ตุลาคม 2549 – 30 กันยายน 2523
33. นายยง ภักดี
1 ตุลาคม 2523 – 30 กันยายน 2525
34. นายสืบ รอดประเสริฐ
1 ตุลาคม 2525 – 31 ตุลาคม 2528
35. นายนพรัตน์ เวชชศาสตร์
1 พฤศจิกายน 2528 – 30 กันยายน 2532
36. นายไพฑูรย์ สุนทรวิภาต
1 ตุลาคม 2532 - -30 กันยายน 2534
37. นายอภัย จันทนกุลกะ
1 ตุลาคม 2534 – 30 กันยายน 2536
38. นายสวัสดิ์ ส่งสัมพันธ์
1 ตุลาคม 2536 – 30 กันยายน 2539
39. นายนิธิศักดิ ราชพิตร
1 ตุลาคม 2539 – 30 กันยายน 2542
40. นายวิจารณ์ ไชยนันท์
1 ตุลาคม 2542 – 30 กันยายน 2545
41. นายพิพัฒน์ วงศาโรจน์
1 ตุลาคม 2545
 


กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก ถ.วังจันทน์ ต.ในเมือง
อ.เมืองฯ จ.พิษณุโลก 65000 Tel.0-5542-6441
e-mail : phitsanulok@moi.go.th
, saknikom @ hotmail.com และ pingtech2000@yahoo.com
Best Viewed with Microsoft Internet Explorer 4.0 or better @ 800x600 Resolution High Color Text Size Medium