เว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆในจังหวัดพิษณุโลก
 
ูนย์รวมเว็บไซต์ (database version)
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 พิษณุโลก
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก
สถานีวิทยุ อสมท.
สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ สาขาพิษณุโลก
 
กระทรวงการคลัง, กค
สำนักงานธนรักษ์จังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก
คลังเขต 6 พิษณุโลก
สำนักงานสรรพกรพื้นที่พิษณุโลก
สรรพกรภาค 7 พิษณุโลก
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก
สำนักงานสรรพสามิตภาค 6
 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, กก
ศูนย์การท่องเที่ยวและการกีฬาและนันทนาการ จ.พล.
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จ.พิษณุโลก
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เขต 3 ภน.พล.
ตำรวจท่องเที่ยวพิษณุโลก
 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กษ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก
สำนักชลประทานที่ 3 พิษณุโลก
โครงการชลประทานพิษณุโลก
โครงการบำรุงและรักษาฯ พลายชุมพล
โครงการชลประทานเขื่อนนเรศวร
โครงการชลประทานเขื่อนแควน้อย
สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก
ศูนย์ฯประมงน้ำจืดพิษณุโลก
สำนักงานสุขศาสตร์สัตว์/สุขอนามัยที่ 6
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
ศูนย์วิจัยฯการสัตวแพทย์ ภน.ตอนล่าง
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมเทคโนฯและชีวภาพ พล.
สถานีวิจัย/ทดสอบพันธุ์สัตว์
สำนักงานป่าไม้จังหวัดพิษณุโลก
สถานีวิจัย/พัฒนาเกษตร เขตที่2
ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก
ศูนย์บริการฯ วิชาการพืช/ปัจจัยการผลิต
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก
ศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดพิษณุโลก
ศูนย์บริหารขยายเมล็ดพันธุ์พืชที่ 1
ศูนย์ส่งเสริมฯอาชีพ กษ.(ผึ้ง)
ศูนย์ฯ(จักรกลเกษตร)
ศูนย์ฯ (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง)
สำนักงานสหกรณ์ จ.พิษณุโลก
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนฯการผลิต/บำรุงรักษาที่6
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6 พล.
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 พล.
สถานีพัฒนาที่ดิน พล.
การปฏิรูปที่ดิน จ.พล.
เศรษฐกิจการเกษตรเขต 2
อ.ต.ก.
สำนักงานอนุรักษ์และพัฒนาสวนป่าจังหวัดพิษณุโลก
ศูนย์ช่างสหกรณ์ที่ 6 พล.
ศูนย์ฝึกอบรมสหกรณ์ที่ 6 พล.
ศูนย์บริหารศัตรูพืช จ.พล.
สถานีบำรุงพืชสัตว์ จ.พล.
สถานีผสมเทียม จ.พิษณุโลก
 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ทส
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3
ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าพิษณุโลก
อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูเมี่ยง-ภูทอง
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผา-ท่าพล
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองน้ำขาว
อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ
อุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว
 
กระทรวงพลังงาน, พน
 
กระทรวงมหาดไทย, มท
สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก  
สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.พิษณุโลก
สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก
ท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 8
ศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 6
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังทอง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
เทศบาลนครพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานประปาพิษณุโลก
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต
 
 
 
 
 
 
กระทรวงแรงงาน, รง
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พล.
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก
สนง.สวัสดิและคุ้มครองแรงงาน จ.พิษณุโลก
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก
 
กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี, วท
ไม่มีหน่วยงานในจังหวัด
กระทรวงสาธารณสุข, สธ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
โรงพยาบาลพุทธชินราช
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก
ศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมเขต 9 พิษณุโลก
สำนักควบคุมโรคติดต่อเขต 9 พิษณุโลก
โรงพยาบาลเนินมะปราง
โรงพยาบาลบางกระทุ่ม
โรงพยาบาลวัดโบสถ์
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรหมพิราม
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางระกำ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เขต 9
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร พิษณุโลก
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช พล.
 
กระทรวงกลาโหม, กห
สัสดีจังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดทหารบกพิษณุโลก
กองทัพภาคที่ 3
กองบัญชาการช่วยรบที่ 3
กองพลพัฒนาที่ 34
กองพลทหารราบที่ 4
กองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 3 พิษณุโลก
กรมรบพิเศษที่ 4 (ค่ายสฤษติเสนา) จ.พิษณุโลก
กองบิน 46 กองพลบินที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก
 
กระทรวงการต่างประเทศ, กต
ไม่มีหน่วยงานในจังหวัด
 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, พม
สำนักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จ.พล.
ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุศรีสุคต
ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา จ.พล.
นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน (อ.พรหมพิราม)
นิคมสร้างตนเองบางระกำ (อ.บางระกำ)
สถานสงเคราะห์วังทอง
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแคว
สนง.เคหะชุมชนพิษณุโลก
 
กระทรวงคมนาคม, คค
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานทางหลวงที่ 4 พิษณุโลก
แขวงการทางพิษณุโลก
สำนักงานทางหลวงชนบทพิษณุโลก
ท่าอากาศยานพิษณุโลก
สำนักบริการโทรคมนาคมสาขาพิษณุโลก
 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, ทก
สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก
สถานีอุตุนิยมวิทยา จังหวัดพิษณุโลก
สถานีตรวจสอบและเฝ้าฟังวิทยุพิษณุโลก
 
กระทรวงวัฒนธรรม, วธ
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด พิษณุโลก
 
กระทรวงศึกษาธิการ , ศธ
ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
เขตพื้นที่การศึกษาเขต 1
เขตพื้นที่การศึกษาเขต 2
เขตพื้นที่การศึกษาเขต 3
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 5 พิษณุโลก
สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดพิษณุโลก
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตพิษณุโลก
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
กระทรวงพาณิชย์, พณ
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานการค้าภายใน จ.พิษณุโลก
สำนักงานประกันภัย จ.พิษณุโลก
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า จ.พิษณุโลก
สำนักชั่งตวงวัดเขต1-4พิษณุโลก
 
กระทรวงยุติธรรม, ยธ
สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 จังหวัดพิษณุโลก
ศาลจังหวัดพิษณุโลก
ศาลแขวงพิษณุโลก
ศาล จ.พิษณุโลกแผนกคดดีเยาวชนและครอบครัว
สำนักงานบังคับคดีและวางทรัพย์ภูมิภาคที่ 6 พล.
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานคุมประพฤติภาค 6 พิษณุโลก
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.พล.
สถานแรกรับเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก
 
กระทรวงอุตสาหกรรม, อก
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม พิษณุโลก
 
 
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31  


กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก ถ.วังจันทน์ ต.ในเมือง
อ.เมืองฯ จ.พิษณุโลก 65000 Tel.0-5542-6441
e-mail : phitsanulok@moi.go.th , saknikom @ hotmail.com และ pingtech2000@yahoo.com
Best Viewed with Microsoft Internet Explorer 4.0 or better @ 800x600 Resolution High Color Text Size Medium