กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก

โทรศัพท์ 0-5528-2107 สป.มท.20422,20429