ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ จังหวัดพิษณุโลก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 รอบ 10 เดือน

FusionGadgets
ค่าคะแนนที่ได้
3.1511

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผลการดำเนินงาน
ผลการ
ดำเนินงาน
ค่าคะแนน
ที่ได้
คะแนน
ถ่วงน้ำหนัก
ระดับความสำเร็จ
มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล        

1.ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
ในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ
กลุ่มจังหวัดและจังหวัด

         
   1.1 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วง
น้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผน
ปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัด
         
          1.1.1 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการ
จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP
สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 2 2 0.0600
FusionGadgets
          1.1.2 ร้อยละของจำนวนแปลง/ฟาร์มที่
ได้รับใบรับรองมาตรฐาน GAP ผลผลิตการ
เกษตรสำคัญต่อจำนวนแปลง/ฟาร์ม ที่ได้รับ
การตรวจจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
สนง.เกษตรจังหวัด 90 3 0.0900
FusionGadgets
          1.1.3 ร้อยละที่เพิมขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด NA 1 0.0200
FusionGadgets
   1.2 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ย
ถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการจังหวัด
       
        1.2.1 ระดับความสำเร็จของการแก้ไข
ปัญหาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 3 3 0.0600
FusionGadgets
        1.2.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนิน
งานความปลอดภัยด้านอาหารระดับจังหวัด
สนง.สาธารณสุขจังหวัด 3.7 3.7 0.0740
FusionGadgets
        1.2.3 ระดับความสำเร็จของการดำเนิน
การป้องกันแก้ไขปัญหาและเฝ้าระวังไข้หวัดนก
สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 5 5 0.1000
FusionGadgets
        1.2.4 ร้อยละของของผลิตภัณฑ์ชุมชน
และท้องถิ่นของจังหวัดที่ได้รับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 2 2 0.0300
FusionGadgets
        1.2.5 ระดับความสำเร็จของการ
พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยว
ของจังหวัด
สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด NA 1 0.0200
FusionGadgets
        1.2.6 ร้อยละของจำนวนเกษตรกร/กลุ่ม
เป้าหมายที่ผ่านการเตรียมความพร้อมตาม
ระบบมาตรฐาน GAP
สนง.เกษตรจังหวัด 5 5 0.0500
FusionGadgets
        1.2.7 ผลผลิตการเกษตรเฉลี่ยต่อหน่วยการผลิต สนง.เกษตรจังหวัด 749.5*** 3 0.0450
FusionGadgets
2.ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล           
   2.1 ระดับความสำเร็จของการสนับสนุน /
ส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้าน / ชุมชนด้วย
กระบวนการมีส่วนร่วม
สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 5 5 0.2500
FusionGadgets
   2.2 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการ
เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานตาม
นโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล
           - โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน (ศพช.)
ที่ทำการปกครองจังหวัด 3 3 0.1500
FusionGadgets
3.การพัฒนาสังคม  คุณภาพชีวิต
ความปลอดภัย ความมั่นคง 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
       
   3.1 ระดับความสำเร็จของการแก้ไขปัญหา
เพื่อลดจำนวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้
้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ.
สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 5 5 0.1500
FusionGadgets
   3.2 ระดับความสำเร็จของการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
ที่ทำการปกครองจังหวัด 100 5 0.1500
FusionGadgets
   3.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ
ร้อยละการจับกุมผู้กระทำผิดในคดีแต่ละกลุ่ม
ที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ  พ.ศ.2553
ตำรวจภูธรจังหวัด 5 5 0.2000
FusionGadgets
   3.4 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด      
          3.4.1 ระดับความสำเร็จของการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตาม
แผนพัฒนาจังหวัด
3 3 0.0600
FusionGadgets
         3.4.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการ
ปัญหามลพิษของจังหวัดเป้าหมาย
3 3 0.0600
FusionGadgets
   3.5 ระดับความสำเร็จของการรักษา
ความปลอดภัยโดยเน้นอุบัติเหตุจราจรทางบก
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 3 3 0.0900
FusionGadgets
   3.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการ
ตามแผนงานด้านความมั่นคง
ที่ทำการปกครองจังหวัด 2 2 0.0600
FusionGadgets
มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ          
4. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ สนง.แรงงานจังหวัด 87.97 5 0.3000
FusionGadgets
5. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาศูนย์บริการ
ร่วมหรือเคาน์เตอร์บริการประชาชน
ที่ทำการปกครองจังหวัด 2 2 0.0600
FusionGadgets
6. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
ผู้กำหนดนโยบาย
สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 5 5 0.1500
FusionGadgets
7. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการ
ตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สำนักงานจังหวัด (กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ) 3 3 0.1500
FusionGadgets
8.ระดับความสำเร็จของการดำเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนให้ได้ข้อยุติ
โรงพยาบาลพุทธชินราช  5 5 0.1500
FusionGadgets
มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ          
9. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
ในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ
สนง.ประกันสังคมจังหวัด 5 5 0.1500
FusionGadgets
10.ร้อยละของการเบิกจายเงินงบ
ประมาณรายจ่ายลงทุน/ภาพรวม
สนง.คลังจังหวัด      
     10.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุน
  5 5 0.0500
FusionGadgets
     10.2 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม
  5 5 0.0500
FusionGadgets
11. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการ
ตามมาตรการประหยัดพลังงาน
สนง.พลังงานจังหวัด     3.213 3.213 0.0321
FusionGadgets
12.ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน สำนักงานจังหวัด (ฝ่ายอำนวยการ) 4 4 0.0800
FusionGadgets
13.ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบภายใน สำนักงานจังหวัด (ตรวจสอบภายใน) 3 3 0.0600
FusionGadgets
มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร          
14. ระดับความสำเร็จของการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
สำนักงานจังหวัด (กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล) NA 1 0.2000
FusionGadgets
       
      14.1 ระดับความสำเร็จของการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
       
       
      14.2 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ย
ถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายความสำเร็จ
ของผลลัพธ์การดำเนินการพัฒนาองค์การเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (หมวด 7)
       
       
       
      14.3 ระดับความสำเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
ของการจัดทำแผนพัฒนาองค์การ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
       
       
น้ำหนักรวม
3.1511  

รายงาน    ณ วันที่    31  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.2553
ผู้รายงาน      นายไพโรจน์    แก้วแดง.           หน่วยงาน     สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก
ตำแหน่ง     หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด           
โทรศัพท์  0-5524-6441   สป.มท.20423   e-mail: tom_plt@hotmail.com