ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ จังหวัดพิษณุโลก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 รอบ 9 เดือน

FusionGadgets
ค่าคะแนนที่ได้
2.9050

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผลการดำเนินงาน
ผลการ
ดำเนินงาน
ค่าคะแนน
ที่ได้
คะแนน
ถ่วงน้ำหนัก
Cockpit
มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล        

1.ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุ
   เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดและจังหวัด

         
   1.1 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการ
          บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัด
         
          1.1.1 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 2 2 0.0600
FusionGadgets
          1.1.2 ร้อยละของจำนวนแปลง/ฟาร์มที่ได้รับใบรับรอง
มาตรฐาน GAP ผลผลิตการเกษตรสำคัญต่อจำนวนแปลง/ฟาร์ม
ที่ได้รับการตรวจจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
สนง.เกษตรจังหวัด 90 3 0.0900
FusionGadgets
          1.1.3 ร้อยละที่เพิมขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด NA 1 0.0200
FusionGadgets
   1.2 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการ
         บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด
       
        1.2.1 ระดับความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาสังคม
                  และพัฒนาคุณภาพชีวิต
สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 3 3 0.0600
FusionGadgets
        1.2.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานความปลอดภัย
                  ด้านอาหารระดับจังหวัด
สนง.สาธารณสุขจังหวัด 3.5 3.5 0.0700
FusionGadgets
        1.2.3 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการป้องกัน
                 แก้ไขปัญหาและเฝ้าระวังไข้หวัดนก
สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 5 5 0.1000
FusionGadgets
        1.2.4 ร้อยละของของผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น
                 ของจังหวัดที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 2 2 0.0300
FusionGadgets
        1.2.5 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพ 
                  ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด
สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด NA 1 0.0200
FusionGadgets
        1.2.6 ร้อยละของจำนวนเกษตรกร/กลุ่มเป้าหมาย
                  ที่ผ่านการเตรียมความพร้อมตามระบบมาตรฐาน GAP
สนง.เกษตรจังหวัด 5 5 0.0500
FusionGadgets
        1.2.7 ผลผลิตการเกษตรเฉลี่ยต่อหน่วยการผลิต สนง.เกษตรจังหวัด 749.5 3 0.0450
FusionGadgets
2.ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล           
   2.1 ระดับความสำเร็จของการสนับสนุน / ส่งเสริมการพัฒนา               หมู่บ้าน / ชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 4 4

0.2000

FusionGadgets
   2.2 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการเพื่อติดตาม
          ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล
           - โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน (ศพช.)
ที่ทำการปกครองจังหวัด 3 3 0.1500
FusionGadgets
3.การพัฒนาสังคม  คุณภาพชีวิต ความปลอดภัย ความมั่นคง 
   ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
       
   3.1 ระดับความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาเพื่อลดจำนวน               ครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 5 5 0.1500
FusionGadgets
   3.2 ระดับความสำเร็จของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ที่ทำการปกครองจังหวัด 100 5 0.1500
FusionGadgets
   3.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของร้อยละการจับกุม
         ผู้กระทำผิดในคดีแต่ละกลุ่มที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ
         พ.ศ.2553
ตำรวจภูธรจังหวัด 5 5 0.2000
FusionGadgets
   3.4 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการบริหารจัดการ     
         ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด      
         3.4.1 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการ
                  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตาม
                  แผนพัฒนาจังหวัด
3 3 0.0600
FusionGadgets
         3.4.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการปัญหามลพิษ
                   ของจังหวัดเป้าหมาย
3 3 0.0600
FusionGadgets
   3.5 ระดับความสำเร็จของการรักษาความปลอดภัยโดยเน้น
         อุบัติเหตุจราจรทางบก
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 3 3 0.0900
FusionGadgets
   3.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนงาน
         ด้านความมั่นคง
ที่ทำการปกครองจังหวัด 2 2 0.0600
FusionGadgets
มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ          
4. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ สนง.แรงงานจังหวัด 88.09 5 0.3000
FusionGadgets
5. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาศูนย์บริการร่วมหรือ
    เคาน์เตอร์บริการประชาชน
ที่ทำการปกครองจังหวัด 2 2 0.0600
FusionGadgets
6. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้กำหนดนโยบาย สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 5 5 0.1500
FusionGadgets
7. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการป้องกัน
     และปราบปรามการทุจริต
สำนักงานจังหวัด (กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ) 2 2 0.1000
FusionGadgets
8.ระดับความสำเร็จของการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนจาก     ประชาชนให้ได้ข้อยุติ โรงพยาบาลพุทธชินราช  5 5 0.1500
FusionGadgets
มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ          
9. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการรักษา          มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ สนง.ประกันสังคมจังหวัด 5 5 0.1500
FusionGadgets
10.ร้อยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน/ภาพรวม สนง.คลังจังหวัด      
     10.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงนงบประมาณรายจ่ายลงทุน   5 5 0.0500
FusionGadgets
     10.2 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม   5 5 0.0500
FusionGadgets
11. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัด
      พลังงาน
สนง.พลังงานจังหวัด     055-299-075 3 3 0.0300
FusionGadgets
12.ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน สำนักงานจังหวัด (ฝ่ายอำนวยการ) 4 4 0.0800
FusionGadgets
13.ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบภายใน สำนักงานจังหวัด (ตรวจสอบภายใน) 3 3 0.0600
FusionGadgets
มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร          
14. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ              ภาครัฐ (PMQA) สำนักงานจังหวัด (กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล) NA 1 0.2000
FusionGadgets
       
      14.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพ
               การบริหารจัดการภาครัฐ
       
       
      14.2 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
               ในการบรรลุเป้าหมายความสำเร็จของผลลัพธ์
                การดำเนินการพัฒนาองค์การเกณฑ์คุณภาพการ
                บริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (หมวด 7)
       
       
       
      14.3 ระดับความสำเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการ
               จัดทำแผนพัฒนาองค์การ ประจำปีงบประมาณ
              พ.ศ.2554
       
       
น้ำหนักรวม
2.9050  

รายงาน    ณ วันที่    30  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.2553
ผู้รายงาน      นายไพโรจน์    แก้วแดง.           หน่วยงาน     สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก
ตำแหน่ง     หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด           
โทรศัพท์  0-5524-6441   สป.มท.20423   e-mail: tom_plt@hotmail.com