วาระงานผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

   

วันอังคารที่ 6 สิงหาคม .ศ. 2545

05/08/02

วันเดือนปี

เวลา ภารกิจ เรื่อง สถานที่ มอบหมาย เจ้าของเรื่อง

6 ส.ค.45

08.00 น.

ประธานในพิธีอัญเชิญพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี

อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ผวจ.พล

รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก 0-5521-9844 ต่อ 4010

 

09.00 น.

รับบริจาคโลหิต

กองพลทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวร มหาราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก

นายกเหล่า กาชาดจังหวัด

สนง.เหล่ากาชาด จังหวัด 0-5525-1144

  09.00 น. ประธานการตรวจประเมินผลโครงการ อบต.เมืองน่าอยู่ อบต.หนองกระท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ปจ.พล. ปค.(ฝ่ายท้องถิ่น) 0-5525-8001
 

09.30 น.

ประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้นำชุมชนเทศบาลตำบลวังทอง

ห้องประชุมสำนักวิจัยและ พัฒนาเกษตรเขตที่ 2 (ศูนย์วิจัยข้าว) อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

รอง ผวจ.พล. นายเมฆินทร์ฯ

  ปค.(ฝ่ายกิจการพิเศษ) 20434
 

09.30 น.

ประธานในพิธีเปิดการอบรมคนหางาน เพื่อเตรียมตัวไปทำงานต่าประเทศ

ห้องวรินธร โรงแรมไพลิน อ.เมือง จ.พิษณุโลก

รอง ผวจ.พล. นายพินัยฯ

สนง.จัดหางานจังหวัด 0-5524-9228

 

10.00 น.

ประธานมอบทุนการศึกษา

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน (จ.ส.อ.ทวี-พิมพ์ บูรณเขตต์) อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ผวจ.พล

สนง.มูลนิธิ จ.ส.อ.ทวีฯ 0-5524-1784 ต่อ 106

 

13.00 น.

ประธานการตรวจประเมินผลโครงการ อบต.เมืองน่าอยู่

อบต.นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

ปจ.พล.

ปค.(ฝ่ายท้องถิ่น) 0-5525-8001

 

18.30 น.

ประธานมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จ การศึกษา

หอประชุมวิทยาลัย สารพัดช่างพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ผวจ.พล.

ว.สารพัดช่างฯ 0-5525-2034

.......................... ................................ .............................................................................. .......................................................

...................................

........................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05/08/02

ขอบคุณทุกท่านที่มาใช้บริการข้อมูลข่าวสาร ของจังหวัดพิษณุโลก....